Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2021

Laatst bijgewerkt: 11 november 2021

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) van The Recharge Company B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27319781 (“TRC”). TRC is een on- en offline trainingsbureau dat programma’s aanbiedt gericht op vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling (de “Diensten”). Zie voor meer informatie onze website:
www.recharge360.com (de “Website”).

Artikel 1 Definities
App: de mobiele applicatie met de naam Recharge360 die TRC beschikbaar stelt aan Deelnemers en/of Klant voor gebruik op mobiele apparatuur;

Deelnemers: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de App en andere Diensten van TRC via een door een Klant ten behoeve van zijn werknemers/medewerkers afgesloten Overeenkomst;

Klant: de rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met TRC met betrekking tot het afnemen van Diensten ten behoeve van zijn werknemers/medewerkers;

Membership: voor sommige Diensten geldt een membership waarbij Klant gedurende een vooraf bepaalde periode toegang heeft tot de Diensten;

Opdracht: iedere opdracht die Klant aan TRC geeft voor het leveren van Diensten, in welke vorm dan ook.

Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen TRC en Klant op het moment dat TRC de Opdracht accepteert, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop;

Diensten: alle door TRC in het kader van de Overeenkomst geleverde producten en diensten (zoals de App, workshops, coaching, boeken, materiaal e.d.) waarbij de Klant en Deelnemers individueel dan wel in teams, advies wordt verschaft via presentaties, literatuur, video’s en geluidsopnames, alsmede de levering van daaraan gerelateerde producten en/of diensten. Hieronder valt ook het #Recharge programma, het specifieke vitaliteitsprogramma van TRC met een bepaalde looptijd waarbij Deelnemer individueel of in teamverband aan haar fysieke en mentale gezondheid werkt.

Artikel 2 Toepasselijkheid Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, Overeenkomsten, bestellingen en andere betrekkingen tussen TRC en Klant. Daarnaast zijn op het gebruik van de App die door TRC wordt aangeboden de Gebruiksvoorwaarden The Recharge360 App van toepassing.

2.2 Eventueel door Klant gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 Deze Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Het verzoek kan worden gericht aan office@therechargecompany.com of telefonisch worden opgevraagd via telefoonnummer 085-4012444. De Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de Website.

2.4 Afspraken die afwijken van de Voorwaarden zijn slechts van toepassing als dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Als een afwijking is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende Overeenkomst, Opdracht en/of bestelling.

2.5 TRC heeft te allen tijde het recht om deze Voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website en zijn 30 dagen vanaf publicatie van toepassing op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen lopende Overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van publicatie.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van TRC zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan een aanbieding of offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor een toekomstige Opdracht of Overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat TRC een Opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt (waaronder ook wordt verstaan per e-mail).

4.2 TRC heeft het recht om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een Opdracht of een bestelling als bedoeld in artikel 4.1 is TRC gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval TRC niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door Klant al vooruitbetaalde.

4.3 Wijzigingen in een bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan TRC worden doorgegeven en zijn slechts van kracht als zij door TRC worden aanvaard.

4.4 TRC is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde derden.

4.5 Klant zal TRC voorzien van alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.6 Door TRC opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

4.7 TRC kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.

4.8 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem, al dan niet op verzoek, aan TRC verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 5 Membership
5.1 De Klant met wie een Overeenkomst is afgesloten waarbij een Membership geldt, heeft voor bepaalde tijd toegang tot op voorhand overeengekomen Diensten van TRC.

5.2 TRC heeft te allen tijde het recht Klant en/of Deelnemers de toegang tot de Diensten, waaronder de App, te ontzeggen door het account te blokkeren dan wel de Klant en/of Deelnemer definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de Diensten (waaronder de App), zonder opgave van redenen.

5.3 Wanneer Deelnemer gebruik maakt van het door Klant afgenomen Membership, wordt er door TRC een account aangemaakt voor desbetreffende Deelnemer. Voor optimaal gebruik van de Diensten staat dit account automatisch op ‘openbaar’. Deelnemer kan haar account te allen tijde op ‘anoniem’ zetten.

Artikel 6 Verplichting Klant/Deelnemer -Disclaimer
6.1 Deelname aan en/of gebruik van de Diensten (waaronder deelname aan het #Recharge programma en het downloaden van de App) is voor eigen risico van Klant en de individuele Deelnemers. Klant en/of Deelnemer is verantwoordelijk  en staat in voor een zodanige fysieke en mentale gezondheid van Deelnemer dat Deelnemer kan meedoen aan de door TRC aangeboden Diensten.

6.2 Klant garandeert TRC dat zij Deelnemers (voorafgaand) erop wijst medisch advies in te winnen met betrekking tot het afnemen van de Diensten.

6.3 De informatie in de App en de Diensten kan niet worden gebruikt als vervanging voor medische of andere professionele zorg of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van (zelf)diagnose. Bij (actuele) medische vragen, zwangerschap, klachten of symptomen moet Klant en/of Deelnemer contact opnemen met een (huis)arts of andere zorgprofessional.

Artikel 7 Tarieven
7.1 Opdrachten worden uitgevoerd tegen de tarieven die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

7.2 Alle veranderingen van factoren die op de tarieven van TRC van invloed zijn, kan TRC doorberekenen aan Klant.

7.3 De tarieven en eventuele kostenramingen worden altijd vermeld in Euro’s en exclusief BTW. Alle  heffingen en belastingen opgelegd of geheven terzake de door TRC geleverde Diensten komen ten laste van Klant.

7.4 Bijkomende kosten, zoals reiskosten, reistijd en verblijfskosten worden apart vermeld.

Artikel 8 Betaling
8.1 Diensten worden direct bij levering gefactureerd. Indien er meerdere Diensten geleverd worden zal, tenzij anders overeengekomen is, direct bij eerste levering van de afzonderlijke Diensten gefactureerd worden.

8.2 Klant zal de facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum voldoen op een door TRC aangewezen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening.

8.3 Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TRC te melden.

8.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van TRC op Klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Als Klant enige betalingstermijn overschrijdt, is TRC gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan Klant vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handels rente verhoogd met 2 %. Daarnaast is TRC gerechtigd om, indien Klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar (daadwerkelijk) gemaakte incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro, met dien verstande dat het TRC vrijstaat de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen. Tussentijds aan Klant toegestuurde aanmaningen of overzichten van openstaande facturen uitgedrukt in hoofdsommen, houden nooit verwerking van recht in ter zake van vertragingsrente of kosten, ook niet als facturen in hoofdsom zijn voldaan en deze niet meer als zodanig in aanmaningen of overzichten voorkomen.

8.6 TRC heeft steeds het recht, alvorens (verder) te presteren, van Klant vooruitbetaling of zekerheidstelling te vragen.

8.7 TRC behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

Artikel 9 Onderzoeksplicht, -recht en klachten
9.1 Eventuele klachten met betrekking tot de Diensten dienen door Klant binnen acht (8) dagen nadat Klant dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan TRC te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat TRC in staat is adequaat te reageren. Na verloop van de hiervoor genoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Klant zijn rechten terzake verwerkt. De termijn genoemd in artikel 7:23 lid 2 BW bedraagt in afwijking van genoemd artikel twee (2) maanden.

9.2 Klant dient TRC in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken en waar nodig te herstellen.

Artikel 10 Annulering en wijziging
10.1 Klant is gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de uitvoering van  de Overeenkomst, dat wil zeggen tot zeven (7) werkdagen voordat de intake met Klant heeft plaatsgevonden.  Klant is in dat geval enkel de tot dan toe door TRC redelijkerwijs gemaakte kosten verschuldigd. Indien zij binnen zeven (7) dagen voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst annulleert,  dan is zij 100% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding verschuldigd.

10.2 Indien Klant na wederzijds akkoord op de Overeenkomst van een gepersonaliseerd product/ dienst de Overeenkomst rechtsgeldig annuleert, is Klant de kosten verschuldigd die TRC heeft gemaakt tot het moment van annulering en de schade die TRC lijdt ten gevolge van de annulering, maar in elk geval:
a) 25% van de begroting als de annulering tussen de vier en zes weken voor de eerste dag van het project of traject plaatsvindt;
b) 50% van de begroting als de annulering tussen de twee en vier weken voor de eerste dag van het project en/of traject plaatsvindt;
c) 75% van de begroting als de annulering tussen zeven dagen en twee weken voor de eerste dag van het project en/of traject plaatsvindt;
d) 100% van de begroting als de annulering binnen zeven dagen voor de eerste dag van het project en/of traject plaatsvindt.
Deze kosten omvatten uitdrukkelijk ook de vergoeding voor de uren die (medewerkers van) TRC hebben gemaakt t.b.v het project. De annuleringsregeling in dit artikel laat onverlet het recht van TRC op volledige schadevergoeding, met inbegrip van schade voortvloeiende uit claims van bij de opdrachtuitvoering betrokken derden.

10.3 TRC is te allen tijde gerechtigd om een Overeenkomst/Opdracht te annuleren om welke reden dan ook. In dat geval heeft Klant recht op terugbetaling van het door hem aan TRC betaalde bedrag.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 TRC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
- Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- Na het sluiten van de Overeenkomst TRC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Klant lechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt en/of wordt verleend, faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Klant executoriaal beslag wordt gelegd.

11.2 TRC is ook bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd of als zich andere omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Als de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TRC op Klant onmiddellijk opeisbaar. Als TRC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 TRC behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Het gebruik maken van de door TRC aangeboden Diensten, waaronder het gebruik van apparatuur en het volgen van programma’s/ cursussen door Klant/Deelnemer, geschiedt volledig voor eigen risico van Klant/Deelnemer.

12.2 TRC kan op geen enkele wijze door Klant aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook geleden door wie dan ook ten gevolge van of verband houdend met de door TRC geleverde Diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

12.3 De aansprakelijkheid van TRC voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en reputatieschade is uitgesloten.

12.4 TRC is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat TRC bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door of namens Klant/Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

12.5 Als TRC, onverminderd het bepaalde in dit artikel 12, om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van TRC beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in het specifieke geval door de verzekeraar van TRC wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid van TRC beperkt tot het bedrag dat TRC ontving voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, tot een maximum van € 5.000,- (vijfduizend euro).

12.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TRC aan de Overeenkomst/Opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TRC kunnen worden toegerekend;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

12.7 Alle aanspraken van Klant vervallen 12 maanden nadat de Diensten ten behoeve van de Opdracht/Overeenkomst zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

Artikel 13 (Intellectuele) eigendomsrechten
13.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten berusten uitsluitend bij TRC.

13.2 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TRC mag Klant materiaal, of onderdelen daarvan, ter beschikking gesteld door TRC, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen, openbaarmaken en/of exploiteren.

13.3 Indien Klant in strijd handelt met het verbod neergelegd in het tweede lid van dit artikel, of anderszins op enigerlei wijze inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van TRC, is Klant aan TRC een onmiddelijk opeisbare boete en niet voor verrekening vatbare boete van  €1.000,- (duizend euro) verschuldigd per overtreding, en tevens € 250,-
(tweehonderdvijftig euro) per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan TRC toekomende vorderingen, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

13.4 TRC garandeert dat de Diensten geen inbreuk maken op rechten van derden en vrijwaart Klant terzake.

Artikel 14 Privacy/persoonsgegevens
14.1 TRC verwerkt persoonsgegevens van Klant in het kader van haar dienstverlening. Op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van Klanten is het privacy statement TRC van toepassing.

14.2 Daarnaast verwerkt TRC persoonsgegevens van Deelnemers. Deze persoonsgegevens worden niet aan Klant verstrekt. Op deze verwerking is eveneens het privacy statement van TRC van toepassing.

Artikel 15 Vrijwaring
15.1 Voor zover de wet dit toelaat, zal Klant TRC vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten van TRC) van derden (waaronder Deelnemers) die voortkomen uit of verband houden met de Overeenkomst, tenzij de oorzaak van de schade aan TRC kan worden toegerekend.

15.2 In het geval derden (waaronder Deelnemers) TRC aanspreken in situaties zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel zal Klant TRC zowel in als buiten rechte bijstaan en daarbij alles doen dat van haar redelijkerwijs verwacht mag worden.

Artikel 16 Overmacht
16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van  TRC in de nakoming van enige verplichting jegens Klant niet aan TRC kan worden toegerekend in geval van een van de wil van TRC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van TRC kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, pandemieën, stakingen en werkonderbrekingen.

16.2 Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 16.1 voordoet als gevolg waarvan TRC niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang TRC niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. TRC is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als TRC als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 17 Relatiebeding
17.1 Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRC gedurende de looptijd van de Opdracht/Overeenkomst of binnen een periode van 12 maanden na afloop daarvanop enigerlei wijze overeenkomsten aan te gaan of opdrachten uit te voeren, betaald of onbetaald, met partners van TRC, noch direct noch indirect, zonder tussenkomst van TRC. Onder ‘partners’ worden in dit artikel verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld trainers en coaches) waarmee Klant in contact is gekomen middels bemiddeling of inzet door TRC gedurende de looptijd van de Overeenkomst, een en ander in de meest brede zin van het woord.

17.2 Bij overtreding van het in het eerste lid van dit artikel genoemde relatiebeding is Klant aan TRC een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van  €5.000,- (vijfduizend euro) verschuldigd per overtreding, en tevens  €1.000,-  (duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan TRC toekomende vorderingen, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Er geldt over en weer een strikte geheimhouding, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst, ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die:
a) onderling zijn of worden verstrekt; en/of
b) betrekking hebben op de onderneming van Klant, dan wel TRC; en/of
c) betrekking hebben op de Overeenkomst/Opdracht zelf.

18.2 De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a) die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
b) waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat zij al in haar bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
c) die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
d) informatie die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 19 Gedeeltelijke onverbindendheid
Indien een bepaling uit deze Voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in een dergelijke situatie onverkort gelden.

Artikel 20 Overdracht rechten en verplichtingen
20.1 Het is TRC toegestaan de in de Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Klant.

20.2 Klant kan de in de Overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen niet aan derden overdragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van TRC. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Op deze Voorwaarden, de Opdracht, de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekking tussen Klant en TRC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 Indien partijen er onderling niet uitkomen, hebben zij  de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke mediator. Partijen kunnen daar niet toe worden verplicht.

21.3 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden en de Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.